ทีมครูเทพ ออนดีมานด์ประถม

P-shure

ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
สอน คณิตศาสตร์ ประถม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มีนาคม 2549)
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปีการศึกษา 2550-2551
 • ทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค. ของสสวท. ปีการศึกษา 2545-2548
 • รางวัลทุนเรียนเยี่ยม โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุงปีการศึกษา 2544
P-Mu

โสภณ วณิชพรประเสริฐ (พี่หมู)
เคมี วิทย์ประถม

ประวัติ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
 • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า 8 ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์”ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
P-friend

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรน)
ฟิสิกส์

ผู้ก่อตั้งกลุ่มฟิสิกส์นอกเมือง

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (เน้นการสอนฟิสิกส์) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ฟิสิกส์นอกเมือง และ โครงการติวเข้ม ด้านฟิสิกส์ ทั่วประเทศ
P-plam

พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
สอนวิทยาศาสตร์ ประถม

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.76
 • ปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีเยี่ยม จาก SCG ในโครงการ SCG Thailand Scholarship
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท ได้รับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา