ทีมครูเทพ เลข

P-tap

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)
คณิตศาสตร์ (Alevel)

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)
  • เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint
P-parn

มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)
คณิตศาสตร์ (Alevel)

  • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho : MEXT สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  • สอนโครงการสอบแข่งขัน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สอวน. สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. IJSO
  • อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ