ทีมครูเทพ เคมี

P-ken

เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)
เคมี

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
 • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
 • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี
P-Mu

โสภณ วณิชพรประเสริฐ (พี่หมู)
เคมี

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
 • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า 8 ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์”ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ