CHEMICAL TEAM

พี่เคน : เคน อรรถเวชกุล

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
 • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
 • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี

พี่ก๊อฟ : ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเลียม เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เหรียญทองจากการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมโครงการ สสวท. ปี พ.ศ. 2548
 • มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • สอบเข้าโครงการ สอวน. วิชาเคมี ศูนย์กรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนสูงสุด
 • รางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากการแข่งเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
 • ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคะแนนสูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าทีมฝึกสอนเพื่อติวสอบเข้าโครงการ สอวน. และ สสวท. ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • มีประสบการณ์การสอนวิชา เคมี ทั้งในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี รวมกว่า 8 ปี